Bezpieczeństwo

Antyterroryści – SPKP w Warszawie

Stanowią elitę policyjnych specjalistów. Wiele osób marzy o wstąpieniu w ich szeregi. Wymaga to jednak nieprzeciętnych predyspozycji i spełnienia wymogów, którym niełatwo sprostać. Dlatego służą tu najlepsi z najlepszych. Policyjni antyterroryści prowadzą najbardziej złożone operacje policyjne, wymagające dynamiki i stuprocentowej skuteczności przy zachowaniu maksymalnych standardów bezpieczeństwa.

Wydział Realizacyjny został utworzony w strukturach Komendy Stołecznej Policji 1 stycznia 2005 roku. W jego skład wchodziły dwie sekcje: minersko-pirotechniczna oraz realizacyjna. Po dwunastu latach wydział został wyłączony ze struktury organizacyjnej Komendy Stołecznej Policji i z dniem 1 maja 2017 r. został utworzony Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji w Warszawie jako samodzielna jednostka organizacyjna Policji, w skład której weszły zespoły: szkoleniowo-bojowy oraz wsparcia technicznego, a także zespoły bojowe oraz minersko-pirotechniczne.

Z dniem 5 kwietnia 2019 r. na podstawie Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 15) oraz Zarządzenia nr 10 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie struktury organizacyjnej i etatowej samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych Policji zlikwidowano Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji w Warszawie i utworzono Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny w Warszawie składający się z sekcji: bojowych, minersko-pirotecznicznych, szkoleniowo-bojowej oraz Zespołu Wsparcia Technicznego. Przy czym sekcje minersko-pirotechniczne SPKP w Warszawie działają na obszarze województwa mazowieckiego oraz miasta stołecznego Warszawy.

Czym zajmował się SPAP?

Zmiana organizacyjna o utworzeniu SPAP w Warszawie została podjęta w związku z realizacją „Koncepcji usprawnienia koordynacji i ujednolicenia systemu jednostek i komórek antyterrorystycznych Policji” oraz wejścia w życie zarządzenia nr 10 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 kwietnia 2017 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP poz.23), jak również decyzją nr 88 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie utworzenia samodzielnych pododdziałów antyterrorystycznych Policji oraz określenia struktury organizacyjnej i etatowej.

– Jesteśmy teraz jednostką organizacyjną Policji utworzoną przez Komendanta Głównego Policji działającą na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji, który może nas kierować do działań na podstawie przepisów w sprawie metod i form działania pododdziałów antyterrorystycznych Policji oraz komórek minersko-pirotechnicznych Policji. Jednocześnie Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji w Warszawie wchodzi w skład centralnego odwodu antyterrorystycznego Komendanta Głównego Policji – wyjaśnia dowódca jednostki.

Wszechstronni specjaliści

Priorytetowym zadaniem SPAP jest szeroko pojęte zwalczanie terroryzmu poprzez przygotowanie i prowadzenie działań kontrterrorystycznych. Dotyczy to w szczególności  zatrzymania osób podejrzewanych o planowanie, przygotowanie lub dokonanie przestępstw o charakterze terrorystycznym, przetrzymywania zakładników, uprowadzeniach środków transportu, działań wobec osób posiadających broń lub inne niebezpieczne narzędzia, zagrożenia użycia urządzeń wybuchowych lub innych niebezpiecznych środków, a także zagrożenia lub zamachu na zdrowie, życie lub wolność osób chronionych.

Nieodłącznym i bardzo istotnym zadaniem policyjnych antyterrorystów jest przygotowanie i prowadzenie działań ratunkowych oraz wspieranie działań ratowniczych w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia ludzi.

Wyspecjalizowane działania jednostka prowadzi również w ramach działań minersko-pirotechnicznych z zastosowaniem technik wysokościowych i prac podwodnych, polegających na lokalizowaniu, rozpoznaniu, neutralizowaniu, usuwaniu, transportowaniu i niszczeniu materiałów lub urządzeń wybuchowych, a także na pokonywaniu zamknięć budowlanych i innych przeszkód przy użyciu materiałów wybuchowych.

Do obowiązków policjantów jednostek antyterrorystycznych należy ponadto utrzymywanie wysokiej sprawności fizycznej, wymaganej do realizacji zadań w ramach doskonalenia zawodowego oraz nabywanie niezbędnych umiejętności i uprawnień.

Selekcja najlepszych

Członkowie tej specjalnej jednostki wykonują najtrudniejsze zadania, a w ich służbę wpisane jest codzienne ryzyko. Nie przeszkadza to jednak wielu policjantom marzyć o dostaniu się do tej elitarnej grupy. Bycie jej członkiem daje ogromną satysfakcję, a jednocześnie wymusza ogromną odpowiedzialność.

– Prowadzimy stały nabór kandydatów do służby. Szukamy policjantów w służbie stałej do 35 roku życia, wysportowanych, dyspozycyjnych, odpornych na sytuacje stresowe oraz potrafiących pracować w grupie (spełniający wymagania mogą przesłać swoje CV na adres email: dowodca.at@ksp.policja.gov.pl).  Oceniamy złożone CV i przeprowadzamy wstępne rozmowy z wybranymi kandydatami. Dalsza procedura obejmuje testy sprawnościowe, badania psychologiczne oraz badania lekarskie określające przydatność kandydatów do służby w szczególnych warunkach. Ostatecznym kryterium jest pozytywny wynik kursu taktyczno-zgrywającego, trwającego wiele miesięcy, podczas którego kandydaci uczą się wszystkich aspektów służby SPAP. Codzienny trening obejmuje elementy obsługi broni, strzelania, taktyki oraz wyczerpujący trening fizyczny. A potem weryfikacją jest każdy kolejny dzień służby – tłumaczy dowódca.

Zaostrzone wymogi wobec kandydatów oraz umiejętna selekcja zmierzająca do wyłonienia najlepszych są niezbędne do zagwarantowania wykonania zadań przypisanych jednostkom antyterrorystycznym na najwyższym poziomie. Chyba nikt nie ma wątpliwości, że do takiej służby potrzeba specyficznych i wyjątkowych umiejętności oraz cech charakteru. Każdy antyterrorysta przypomina diament, który zyskuje na wartości z każdym szkoleniem, nową umiejętnością, a przede wszystkim doświadczeniem w boju.

Więcej niż rodzina

Co zatem przyciąga rzesze chętnych do tak wymagającej służby? Zapewne ciągłe doskonalenie m.in.: z zakresu taktyki działań specjalnych, umiejętności strzeleckich na najwyższym poziomie, udzielania pomocy medycznej osobom poszkodowanym w warunkach bojowych oraz stałego rozwoju sprawności fizycznej. Największą wartością jest jednak to, co rodzi się między członkami grupy pracującej w ekstremalnych warunkach, czyli pełne zaufanie, odpowiedzialność, zgranie, ścisła współpraca na każdym polu, a wreszcie przyjaźń.

Nigdy nie zamiera w nich pamięć o kolegach, szczególnie tych, którzy oddali swoje życie na służbie. Nikt nie ryzykuje, bowiem swojego życia tak mocno, jak policyjni antyterroryści. „Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego” – nigdzie lepiej nie realizuje się tej zasady, jak w takich specjalistycznych grupach zadaniowych. Jego członkowie są jak monolit i to właśnie stanowi o ich potędze i sile.

Pionierzy taktyk

 Ambicja, pracowitość i profesjonalizm funkcjonariuszy obecnego Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Warszawie znajdują uznanie nie tylko u przełożonych, ale także kolegów z innych jednostek w kraju. Wypracowali optymalne na potrzeby Policji rozwiązania, które stały się wzorem do naśladowania. Bez wątpienia wpłynęły na to doświadczenia zdobyte podczas wysoko ocenionych, najpoważniejszych operacji policyjnych m.in. zabezpieczenia EURO 2012, wizyty prezydenta USA, spotkania Gubernatorów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Szczytu NATO, wizyty papieża Franciszka oraz Światowych Dni Młodzieży.

To również wiedza i umiejętności zdobyte w skomplikowanych działaniach bojowych. W swoich szeregach SPAP ma doświadczonych pirotechników, realizujących działania minersko-pirotechniczne na obszarze miasta stołecznego Warszawy i województwa mazowieckiego. Biorą udział w zatrzymywaniu szczególnie niebezpiecznych sprawców przestępstw i przeciwdziałają zagrożeniom terrorystycznym. Współpracują ze wszystkimi jednostkami podległymi komendzie stołecznej oraz Biurem Ochrony Rządu, Strażą Graniczną, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Żandarmerią Wojskową, Strażą Pożarną, Jednostką Wojskową Komandosów i innymi podmiotami.

Nieustanny trening

Właściwe przygotowanie służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo jest kluczowym elementem by takim sytuacjom zapobiegać, a w sytuacji bezpośredniego zagrożenia – należycie reagować. Skuteczność działań policyjnych antyterrorystów ściśle wypływa z posiadanych przez nich wszechstronnych umiejętności i stałego utrzymywania formy fizycznej na najwyższym poziomie (sam ekwipunek bojowy operatora waży około 30 kg). Działania podczas operacji policyjnych muszą być dopracowane w najdrobniejszych szczegółach. Liczy się plan, czas, odwaga, perfekcja i realizacja celu. Niezawodność mogą zapewnić wyłącznie gruntowny trening i ćwiczenia sprawdzające umiejętności w różnych warunkach. Swoją gotowość stołeczni antyterroryści potwierdzają wielokrotnie podczas specjalistycznych ćwiczeń w realnych warunkach.

Mając na uwadze liczne ataki terrorystyczne przeprowadzone na terenie Europy zorganizowano i przeprowadzono między innymi ćwiczenia na terenie hotelu Sofitel Warsaw Victoria, gdzie stołeczni antyterroryści sprawdzili, jak sobie poradzą w sytuacji wtargnięcia do obiektu uzbrojonych osób w broń palną i materiały wybuchowe. Ćwiczenia odbyły się wspólnie z żołnierzami Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej, funkcjonariuszami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Biura Ochrony Rządu i pracownikami hotelu Sofitel Warsaw Victoria odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo gości.

Ponadto wspólnie z żołnierzami Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej oraz z Grupą Ratownictwa Wysokościowego Państwowej Straży Pożarnej nasi policjanci wzięli udział w ćwiczeniach wysokościowych na ścianie Pałacu Kultury i Nauki. Głównym celem zajęć było szkolenie sprawności w sytuacji zagrożenia o charakterze terrorystycznym, tj. doskonalenie technik zjazdów z dużej ekspozycji z osobą poszkodowaną oraz zjazdu z negocjatorem. Przećwiczono ewakuację poszkodowanych z budynku przy użyciu sprzętu oraz technik alpinistycznych. Specyfika budowli umożliwiała pracę na dużej ekspozycji z wykorzystaniem załomów i podwieszeń.

Policjanci obecnego SPAP ćwiczyli także zgranie zespołów bojowych w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych. Podczas ćwiczeń sprawdzali przygotowanie funkcjonariuszy do stosowania elementów taktyki specjalnej i zgrania zespołów bojowych w momencie podjęcia działań. Tego typu procedury są stosowane w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych na obiektach infrastruktury krytycznej. Istotnym elementem tego typu taktyki jest natychmiastowe i zdecydowane wyeliminowanie zagrożeń oraz unieszkodliwienie ich sprawców. Metody takie są stosowane wobec osób przebywających w obiekcie i posiadających oraz używających broń palną lub materiały wybuchowe, które swoim działaniem powodują zagrożenie życia lub zdrowia osób postronnych.

Wspólnie z pilotami policyjnymi stołeczni antyterroryści stale doskonalą swoje umiejętności z zakresu desantowania na linie tzw. „szybkiej” oraz ratownictwa wysokościowego. Ćwiczenia wymagają dużych umiejętności zarówno przez pilota, na którego barkach spoczywa bezpieczeństwo wszystkich uczestników, jak i każdego z ćwiczących, którzy wzajemnie się ubezpieczają.

Liderzy zawodów „Paramedyk”

Spośród jednostek specjalnych podległych Ministerstwu Obrony Narodowej, Ministerstwu Sprawiedliwości i Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, rywalizujących, co roku w najbardziej prestiżowych w Polsce zawodach i warsztatach medycyny taktycznej pod nazwą „Paramedyk”, stołeczni antyterroryści od lat zajmują wysokie lokaty. Reprezentacja SPAP w Warszawie zajęła w ubiegłorocznej IX edycji zawodów czołowe miejsce wyprzedzając dwadzieścia pozostałych drużyn.

„Paramedyk” to zawody medycyny taktycznej, w której sprawdzana jest faktyczna wiedza z zakresu udzielania pomocy medycznej w warunkach bojowych. Konkurencje w każdej edycji zawodów są inne i do samego końca trzymane w tajemnicy. Organizatorzy za każdym razem starają się, aby poszczególne etapy zawodów były jak najbardziej realistyczne. Drugim elementem całego przedsięwzięcia są warsztaty, w ramach, których odbywają się wykłady i spotkania ze specjalistami z kraju i zagranicy, na których uczestnicy mogą zapoznać się z najnowszymi trendami z zakresu medycyny taktycznej. Zawodnicy mogą także przetestować nowoczesny sprzęt używany na świecie przez paramedyków. Zawodom przyglądają się obserwatorzy ze świata nauki i medycyny.

Głównym celem zawodów „Paramedyk” jest pomoc w systemowym wprowadzeniu TCCC (Tactical Combat Casualty Care) do polskich jednostek oraz przygotowanie policjantów, żołnierzy, ratowników taktycznych, dowódców i personelu medycznego do dobrej organizacji działań w ramach polskiego TCCC, a poprzez to zmniejszenie ryzyka i śmiertelności na polu walki. Zgromadzenie drużyn z całego kraju pozwala nie tylko wymienić doświadczenia, a także sprawdzić wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu medycyny taktycznej.

Warto zaznaczyć, że jeden ze scenariuszy ubiegłorocznej edycji został przygotowany oraz oceniany przez stołecznych funkcjonariuszy. Łączył on dwa rzeczywiste wydarzenia, które miały miejsce w przeszłości na terenie garnizonu stołecznego, mianowicie napad na konwój w Wólce Kosowskiej oraz jedną z realizacji ówczesnego wydziału realizacyjnego.

Jedyny w Polsce pies „antyterrorysta”

Od 7 lat bierze udział w najtrudniejszych realizacjach warszawskiej Policji. Często jako pierwszy wkracza do akcji i pomaga zatrzymywać najgroźniejszych przestępców: sprawców zabójstw, złodziei samochodowych, handlarzy narkotyków i członków zorganizowanych grup przestępczych.

Rico to pierwszy w Polsce pies biorący udział w działaniach realizacyjnych i bojowych. Dla funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystecznego Policji w Warszawie, z którymi owczarek holenderski pracuje na co dzień, to także wspaniały i wierny przyjaciel – czytamy w „Stołecznym Magazynie Policyjnym” wydawanym przez Komendę Stołeczną Policji.

Czytaj więcej: Rico – najdzielniejszy „policjant” w Polsce

Siła współpracy

Policjanci pełniący służbę w SPAP w Warszawie biorą udział w akcjach o najwyższym stopniu ryzyka, dlatego stanowią elitę, a ich przygotowanie to żmudny i kosztowny proces. W czasie szkoleń policjanci do perfekcji opanowują: taktykę działań w terenie zurbanizowanym i tzw. czyszczenia pomieszczeń, sztuki walki wręcz, strzelanie, ratownictwo wysokościowe, ochronę osób, działania z materiałami wybuchowymi. Operatorzy SPAP ciągle podnoszą swoje kwalifikacje i doskonalą umiejętności także we wspólnych ćwiczeniach z innymi polskimi formacjami mundurowymi wyspecjalizowanymi w fizycznym zwalczaniu terroryzmu takimi jak: ABW, CBŚP, Straż Graniczna, BOR, Żandarmeria Wojskowa, Jednostka Wojskowa Komandosów oraz jednostkami zagranicznymi właściwymi w sprawach przeciwdziałania terroryzmowi i jego zwalczania, takimi jak SEK Berlin i EKO Cobra (Austria). Ze względu na specyficzne umiejscowienie jednostki, stołeczni antyterroryści współpracują na bieżąco z oficerami łącznikowymi ambasad w celu pozyskiwania najnowszych metod przeciwdziałania i neutralizacji zagrożeń terrorystycznych.

Elżbieta Sandecka-Pultowicz
foto Komenda Stołeczna Policji

Łatwiej lekko pisać, niż lekko przejść przez życie, ale razem jest znacznie łatwiej. Zapraszam więc do wspólnej podróży przez codzienność. Znajdziecie tu chwilę wytchnienia, dużą dawkę optymizmu i wiele inspiracji. Pokazuję jak wielką moc ma siła pozytywnego myślenia, a także jak dostrzegać efekty uboczne trudnych decyzji i niesprzyjających zdarzeń.

Leave a Reply