Bezpieczeństwo

„Dzielnicowy bliżej nas” – niezbędnik policjanta

Trwają warsztaty prowadzone dla wszystkich dzielnicowych stołecznego garnizonu w ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas”, który został zainicjowany przez MSWiA. Wydział Doskonalenia Zawodowego KSP przy współpracy z Wydziałem Prewencji oraz Wydziałem Psychologów łącznie przeszkoli około 600 funkcjonariuszy oraz kadrę kierowniczą KSP.

W znacznej mierze na wizerunek Policji w oczach społeczeństwa wpływa służba dzielnicowych, określanych mianem „policjantów pierwszego kontaktu” ze społeczeństwem. To do nich w głównej mierze należy niesienie pomocy obywatelom w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów od tych najdrobniejszych do bardziej skomplikowanych. W efekcie rzetelne podejście do obowiązków dzielnicowego kreuje wizerunek Policji, jako instytucji budzącej społeczne zaufanie. Policjanci dzielnicowi nie biorą udziału w spektakularnych akcjach kryminalnych, ale wykonują codzienną żmudną pracę, której efektem ma być wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

Założeniem programu „Dzielnicowy bliżej nas” jest wzmocnienie roli dzielnicowego, poprzez bezpośrednią współpracę ze społeczeństwem. Przewiduje on także nowe formuły szkolenia dla dzielnicowych z naciskiem na kształcenie umiejętności wzmacniających kontakt z obywatelami – komunikatywność, nawiązywanie relacji i radzenie sobie ze stresem. Warsztaty w ramach doskonalenia zawodowego dla wszystkich stołecznych dzielnicowych trwają od grudnia ubiegłego roku i odbywają się w małych 25-osobowych grupach.

Z ramienia Wydziału Doskonalenia Zawodowego KSP warsztaty koordynuje nadkom. Robert Gierej. W panelu prewencyjnym oprócz zagadnień dotyczących roli i zadań Policji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, omawiany jest również zakres zadań dzielnicowego w świetle regulacji zawartych w zarządzeniu nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych. Wykłady w tym zakresie prowadzą funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Stołecznej Policji: podkom. Roman Kulik i podkom. Piotr Bąk. Zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy osobie poszkodowanej w stanie nagłego zagrożenia życia prowadzi sierż. Sylwester Chromiec wraz z nadkom. Teresą Zabawą z Wydziału Doskonalenia Zawodowego KSP, natomiast panel poświęcony komunikacji interpersonalnej w grupie, zasad kontaktu z osobami z zaburzeniami psychicznymi oraz będącymi pod wpływem środków psychoaktywnych z ramienia Wydziału Psychologów KSP prowadzą podkom. Zbigniew Sobieski i Justyna Barć.

Regulacje zawarte w zarządzeniu nr 5 KGP

Najważniejsze unormowania wynikające z Zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Policji
z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych to:

modyfikacja definicji obchodu rozumianego jako podstawową formę pełnienia służby dzielnicowego, polegającego na pieszym przemieszczaniu się w granicach przydzielonego mu rejonu i realizowaniu zadań wynikających z zakresu jego obowiązków służbowych. Przez obchód rozumie się również realizację zadań służbowych, poza siedzibą jednostki organizacyjnej Policji, ściśle związanych z rejonem dzielnicowego, a realizowanych poza nim;
modyfikacja definicji dzielnicowego, który jest policjantem mianowanym na stanowisko dzielnicowego lub starszego dzielnicowego oraz policjant, któremu rozkazem personalnym powierzono pełnienie obowiązków służbowych na tych stanowiskach;
modyfikacja definicji kierownika dzielnicowych, który jest policjantem mianowanym na stanowisko kierownika rewiru dzielnicowych lub innym policjantem zajmującym stanowisko kierownicze, wyznaczonym przez kierownika jednostki organizacyjnej Policji do sprawowania nadzoru nad dzielnicowymi. Przez kierownika dzielnicowych rozumie się również policjanta, któremu powierzono pełnienie obowiązków służbowych na tym stanowisku;
– określenie wymagań formalnych w zakresie wyznaczania rejonów służbowych i przydzielania ich dzielnicowym;

– określenie sposobu nadzoru nad pełnieniem służby obchodowej;
– wprowadzenie dla dzielnicowych miejskich zakazu realizacji doprowadzeń, wynikających z otrzymanych przez jednostkę organizacyjną Policji nakazów;

– wprowadzenie zakazu przydzielania do realizacji czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia;
– wprowadzenie instytucji planu działania priorytetowego, który jest opracowywany wspólnie przez dzielnicowego i jego bezpośredniego przełożonego w cyklach półrocznych zmierzających do osiągnięcia celu, a wynikających ze zidentyfikowanych zagrożeń i oczekiwań społecznych w konkretnym rejonie służbowym.

O czym trzeba pamiętać

Warsztaty prowadzone dla dzielnicowych przez Wydział Prewencji KSP mają charakter kompleksowy. Obejmują omówienie obowiązków funkcjonariuszy Policji w ramach zadań dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym procedury „Niebieskie Karty” oraz aktualnych regulacji prawnych związanych ze służbą dzielnicowego.

Warto podkreślić, że zadania dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie są realizowane w ramach pracy interdyscyplinarnej przedstawicieli różnych służb: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty i ochrony zdrowia, a także Policji. Ich celem jest przeciwdziałanie stosowania przemocy w rodzinie, a w szczególności zapewnienie bezpieczeństwa osobom doświadczającym przemocy.

W ramach warsztatów szkoleniowych, funkcjonariusze z Wydziału Prewencji KSP, koordynujący służbę dzielnicowych, analizują i omawiają zdarzenia oraz sytuacje wynikające z dotychczasowych doświadczeń, w kontekście realizacji czynności przez dzielnicowych, co ma się przyczynić do zwiększenia ich umiejętności praktycznych.

            W ramach realizacji czynności przez Policję związanych z przeciwdziałaniem z przemocy w rodzinie, należy pamiętać o następujących kwestiach:

– w przypadku otrzymania informacji, z której wynika, że jest podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie, policjanci są zobowiązani do wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”,

– wszczynając procedurę należy ustalić wszystkie istotne kwestie związane z sytuacją rodziny dotkniętej przemocą, w celu podjęcia działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa osobom doświadczającym przemocy,

– dalsze działania w ramach procedury „Niebieskie Karty”, podejmowane są przez członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub członków grupy roboczej, którzy opracowują plan pomocowy, indywidulanie do każdego przypadku,

– dzielnicowy w ramach planu pomocowego składa systematyczne wizyty, sprawdzające stan bezpieczeństwa członków rodziny objętej procedurą,

– wszystkie działania podejmowane przez Policję w ramach procedury „Niebieskie Karty” są dokumentowane, a materiały z czynności gromadzone w teczce zagadnieniowej „Przemoc w rodzinie” prowadzonej przez dzielnicowego, właściwego dla miejsca zamieszkania osoby doświadczającej przemocy.

Z wielu wniosków wynikających podczas warsztatów wyłania się myśl, że jeżeli w porę nie podejmie się odpowiednich działań w celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zjawisko niejednokrotnie eskaluje, co z kolei skutkuje dramatycznymi wydarzeniami. Pojawia się wtedy pytanie – czy można było jeszcze coś zrobić? Niestety, nie zawsze da się zapobiec dramatycznym wydarzeniom, ale trzeba podejmować wszelkie działania, aby do nich nie dopuścić. Nie tylko z powodu służbowych obowiązków, ale często także własnego sumienia.

Elżbieta Sandecka-Pultowicz

 

Wybrane przepisy prawne, szczególnie istotne w pracy każdego dzielnicowego:

  • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.
  • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie.
  • Wytyczne nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu postępowania policjantów podczas realizacji procedury „Niebieskie Karty”.
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2015 r. w sprawie postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów.
  • Zarządzenie nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych.
  • Zarządzenie nr 768 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie form i metod wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę patrolową oraz koordynacji działań o charakterze prewencyjnym
  • Zarządzenie nr 1619 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie form i metod wykonywania zadań przez policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz małoletnich.
  • Wytyczne nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie w sprawie zasad ewidencjonowania, wypełniania oraz przechowywania notatników służbowych.

Łatwiej lekko pisać, niż lekko przejść przez życie, ale razem jest znacznie łatwiej. Zapraszam więc do wspólnej podróży przez codzienność. Znajdziecie tu chwilę wytchnienia, dużą dawkę optymizmu i wiele inspiracji. Pokazuję jak wielką moc ma siła pozytywnego myślenia, a także jak dostrzegać efekty uboczne trudnych decyzji i niesprzyjających zdarzeń.

Leave a Reply