Bezpieczeństwo

Jak zasłużyć na medal?

Zastanawia się niejeden policjant. Pytanie powraca natrętnie zwłaszcza, gdy wyróżnienie otrzymuje ktoś z naszego otoczenia. Mnożą się wątpliwości – dlaczego nie ja? Okazuje się, że droga do medalu jest dość długa, ale możliwa do przejścia.

Przepisy dotyczące przyznawania wyróżnień znajdują się w art. 87.1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355 – ze zmianami). Policjantowi, który wzorowo wykonuje obowiązki, przejawia inicjatywę w służbie i doskonali kwalifikacje zawodowe, mogą być udzielane wyróżnienia. Zwróćmy uwagę na wyraz MOGĄ. Oznacza to, że wyróżnienia nie mają charakteru obligatoryjnego, a decyzję o tym podejmuje uprawniony przełożony. Policjantowi, który wzorowo wykonuje obowiązki, przejawia inicjatywę w służbie i doskonali kwalifikacje zawodowe, mogą być udzielane wyróżnienia:

1) pochwały,
2) krótkoterminowego dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze do 10 dni roboczych,
3) przyznania odznaki resortowej,
4) przedterminowego mianowania na wyższy stopień policyjny.

Co istotne, wyróżnienia nie udziela się policjantowi ukaranemu karą dyscyplinarną, przed jej zatarciem, a także skazanemu wyrokiem sądu lub w stosunku do którego postępowanie karne zostało warunkowo umorzone, przez okres roku od dnia uprawomocnienia się orzeczenia.

Podejmując decyzję o przyznaniu lub wnioskowaniu o wyróżnienie, przełożeni w pierwszej kolejności sprawdzą więc czy spełniamy wszystkie niezbędne kryteria. Pod uwagę brane jest także zaangażowanie, obowiązkowość, sumienność, samodoskonalenie, ale także aktywność społeczna poza pracą na rzecz stowarzyszeń, fundacji, liczbę lat pracy/służby w Policji, itp.

Niezbędne formalności

Ordery, odznaczenia, medale i odznaki resortowe z reguły są nadawane policjantom i pracownikom Policji z okazji Święta Policji. Osoby odpowiedzialne za sporządzanie stosownych wniosków muszą w tym celu przygotować i złożyć je w określonym terminie do Wydziału Kadr, zgodnie z trybem postępowania.

Wnioski dotyczące nadania Medalu za Długoletnią Służbę muszą być opracowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 października 1992 roku o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 1992 roku, nr 90, poz. 450 – ze zmianami) oraz rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 roku w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. z 2004 roku, nr 277, poz. 2743 – ze zmianami). Wniosek o nadanie orderu lub odznaczenia składa się na urzędowym formularzu, którego wzór określa wymieniony w przepisie załącznik, ze szczególnym uwzględnieniem zasad wnioskowania i jego przesłanek. Medalem za Długoletnią Służbę mogą być wyróżnieni nie tylko policjanci, ale i pracownicy Policji. Sam fakt przepracowania przez okres 10, 20 lub 30 lat nie jest wyłączną przesłanką obligatoryjną do wystąpienia ze stosownym wnioskiem. Istotną przesłanką merytoryczną powinno być wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej. Powinno to mieć odzwierciedlenie w uzasadnieniu wniosku, który przygotowuje przełożony. Medal za Długoletnią Służbę przyznaje się w zależności od stażu pracy. Zgodnie z art. 18a. 1. stawy z dnia 16 października 1992 r.
o orderach i odznaczeniach nagrodą za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa jest Medal za Długoletnią Służbę, który dzieli się na trzy stopnie: I stopień – Medal Złoty za Długoletnią Służbę, II stopień – Medal Srebrny za Długoletnią Służbę, III stopień – Medal Brązowy za Długoletnią Służbę.

Natomiast wnioski dotyczące nadania odznaki Zasłużony Policjant muszą być sporządzone zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lipca 2000 roku w sprawie wzorów odznak policyjnych oraz szczegółowych zasad i trybu ich nadawania policjantom (Dz. U. z 2000 roku, nr 67, poz. 804 – ze zmianami). Odznaka Zasłużony Policjant jest wyróżnieniem i może być nadana policjantowi w uznaniu przez przełożonego szczególnych zasług i osiągnięć służbowych, którymi przyczynił się do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa lub porządku publicznego. Przyjmuje się, że tę odznakę można przyznać w odstępstwie trzech lat, zachowując kolejność: brązowy, srebrny, złoty.

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych trwają obecnie prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia MSW zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzorów odznak policyjnych oraz szczegółowych zasad i trybu ich nadawania policjantom, które m.in. zmienia wzór wniosku o nadanie odznaki Zasłużony Policjant oraz znosi z niego klauzulę niejawności.

Wnioski dotyczące nadania Medalu za Zasługi dla Policji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o ustanowieniu Medalu za Zasługi dla Policji (Dz. U. z 2001 roku, nr 70, poz. 726) i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2001 roku w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie Medalu za Zasługi dla Policji, sposobu wręczania i noszenia odznaki Medalu, prowadzenia ewidencji osób wyróżnionych i pozbawionych Medalu oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. z 2001 roku, nr 90, poz. 1012). Wnioski można sporządzać nie tylko na osoby reprezentujące podmioty pozapolicyjne, ale także na policjantów oraz pracowników Policji. Medal może być nadany osobie, która inicjowała lub organizowała działania mające na celu zapobieganie popełnieniu przestępstw lub wykroczeń, swoim postępowaniem i pracą podnosiła sprawność działań Policji lub przyczyniła się do rozwoju współpracy Policji z policjantami innych państw.

Elżbieta Sandecka-Pultowicz

 

Łatwiej lekko pisać, niż lekko przejść przez życie, ale razem jest znacznie łatwiej. Zapraszam więc do wspólnej podróży przez codzienność. Znajdziecie tu chwilę wytchnienia, dużą dawkę optymizmu i wiele inspiracji. Pokazuję jak wielką moc ma siła pozytywnego myślenia, a także jak dostrzegać efekty uboczne trudnych decyzji i niesprzyjających zdarzeń.

Leave a Reply