Bezpieczeństwo

Kryptonim „Warszawa”

Tak nazwano największą podoperację stołecznej Policji związanej z zabezpieczeniem Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012. Główne centrum dowodzenia w Warszawie będzie usytuowane w Stołecznym Stanowisku Kierowania Komendy Stołecznej Policji, które odpowiada za opracowanie planu dowódcy podoperacji „Warszawa”. Prace nad dokumentem określającym szczegółowo zadania i osoby odpowiedzialne za ich realizację właśnie się rozpoczęły.

Niezbędna organizacja

Pełnomocnikiem do koordynowania działań stołecznej Policji został powołany mł. insp. Jarosław Konończuk – Naczelnik Stołecznego Stanowiska Kierowania KSP. Już 19 marca 2008 r. powołano zespół zarządzający ds. przygotowania policyjnego zabezpieczenia Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 na terenie miasta Warszawy, a następnie garnizonu. Naczelnik J. Konończuk wchodzi w skład zespołu eksperckiego powołanego przez Komendanta Głównego Policji. Jako pełnomocnik uczestniczy w pracach stałej grupy roboczej Koordynatora ds. Bezpieczeństwa powołanego przez Prezydenta m. st. Warszawy oraz grupy ds. przygotowań i zapewnienia realizacji zadań Wojewody Mazowieckiego.

W ubiegłym roku decyzją Komendanta Głównego Policji określono zadania dla Komendy Stołecznej Policji z wyznaczeniem wydziałów odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań. W ramach koncepcji przygotowań do EURO 2012 realizowane są kolejne punkty projektu, którego kierownikiem jest Komendant Stołeczny Policji. Raport z realizacji jest przedkładany co miesiąc Komendantowi Głównemu Policji. Obecnie planowanie przechodzi w fazę realizacji.

Od ogółu do szczegółu

Stołeczne Stanowisko Kierowania KSP zajmuje się przepływem wszystkich informacji na temat EURO 2012 i gromadzi wszystkie dokumenty związane z tym zagadnieniem. Sprawa zajmuje już kilka tomów i zapewne ich liczba wzrośnie. To normalny proces szczegółowego planowania operacji, gdzie wszystko musi być dokładnie określone. Począwszy od podziału zadań do wyznaczenia osób odpowiedzialnych i nadania im uprawnień. Wymaga to wydania szeregu decyzji mających odzwierciedlenie w dokumentach.

– Może nie widać tego na pierwszy rzut oka, ale przygotowania idą pełną parą – mówi asp. Marcin Madziński, specjalista Zespołu Zarządzania Kryzysowego SSK KSP. Ruszyły procedury przetargowe, niebawem pojawi się nowy sprzęt. Dopinana jest sprawa zakwaterowania i wyżywienia dla policjantów zabezpieczających EURO 2012. W Warszawie łącznie skoszarowanych będzie 2.500 funkcjonariuszy, w tym wielu z innych jednostek z kraju.

W stolicy w ramach mistrzostw rozegranych będzie pięć meczy: trzy grupowe (8,12,16 czerwca), jeden ćwierćfinałowy (21 czerwca) i jeden półfinałowy (28 czerwca). Trzeba dodać, że 8 czerwca 2012 r. na Stadionie Narodowym nastąpi inauguracja EURO 2012. Sztab Dowódcy Podoperacji będzie się mieścił w Stołecznym Stanowisku Kierowania KSP, gdzie będzie prowadzona koordynacja działań zabezpieczających przebieg imprezy w oparciu o operacją krajową. Pięć kolejnych podoperacji będzie miało miejsce w Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu oraz na granicy wschodniej w związku ze wzmożonym ruchem kibiców (zadania dla dwóch jednostek wojewódzkich).

Centralna Strefa Kibica

Specjalne miejsce dla kibiców usytuowane na czas mistrzostw przy Pałacu Kultury i Nauki w dni rozgrywania meczów oraz finałowych rozgrywkach może być zapełnione nawet przez 100 tys. osób. W pozostałych dniach spodziewany jest udział od 30-50 tys. kibiców. Obszar będzie podzielony na strefy dla pasjonatów piłki nożnej z poszczególnych państw. Zgodnie z zapisami Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych za zabezpieczenie terenu obu imprez odpowiada organizator mistrzostw. Do zadań Policji należeć będzie zabezpieczenie zewnętrzne, tj. rejonu przyległego. Plan tych działań obejmie procedury, zgodnie z którymi możliwa będzie skuteczna kontrola dostępu oraz algorytmy działań w sytuacjach wymagających podjęcia interwencji lub w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej. Podobnie jak na stadionach, Policja będzie interweniowała na teren imprezy dopiero w przypadku wystąpienia incydentu przekraczającego możliwości organizatora i na jego pisemne żądanie. W zdecydowanej większości przypadków jej rola ograniczy się do działań prewencyjnych wokół miejsca imprezy.

Formuła 3 x T

Działania policjantów mają się opierać na zasadzie formuły 3 x T: Troski, Tolerancji, Tłumienia. Rozwijając te hasła, pierwsze ma oznaczać udzielanie informacji i pomocy kibicom w pokonywaniu różnego rodzaju trudności. Tolerancja ma być stosowana wobec drobnych negatywnych zachowań. Ma się ona również przejawiać poprzez wyrozumiałość dla emocji i atmosfery zabawy, jaka zapewne zapanuje wśród kibiców, a imprezę traktować jako wielkie święto sportowe. Ostatnie hasło formuły mówi o działaniach podejmowanych w ostateczności, kiedy niezbędna będzie szybka i profesjonalna ingerencja pododdziałów prewencji Policji wobec osób agresywnych i zmierzająca do przywrócenia porządku.

Wszyscy policjanci bezpośrednio zaangażowani w zabezpieczanie mistrzostw zostali odpowiednio przeszkoleni. Rozmiar przedsięwzięcia jest jednak tak wielki, że w czasie trwania mistrzostw praktycznie każdy policjant w mniejszym lub większym stopniu będzie włączony do działań.

Czas mistrzostw będzie wyzwaniem nie tylko dla policjantów – mówi asp. Marcin Madziński. Mieszkańcy również muszą się uzbroić w cierpliwość i wykazać wielką wyrozumiałość. W dniach, kiedy będą rozgrywane mecze trzeba liczyć się z poważnymi utrudnieniami w ruchu drogowym – wyłączeniami ulic z ruchu, wzrostem natężenia ruchu oraz licznymi pilotażami drużyn piłkarskich oraz osób podlegających szczególnej ochronie. Myślę jednak, że tak wielka i piękna impreza sportowa jest godna takich wyrzeczeń.

Stadion pod szczególnym nadzorem

Prace nad planem prewencyjnym zabezpieczenia mistrzostw są w toku. Określana jest struktura dowodzenia podoperacji pod kryptonimem „Warszawa”, tj. kto przejmuje stery nad zabezpieczeniami stadionu, miasta i ruchu drogowego.

Ogromna odpowiedzialność wiąże się także z przygotowaniem odpowiedniego zabezpieczenia antyterrorystycznego. Wydział Realizacyjny KSP zderzy się z wieloma trudnymi zagadnieniami. To dla nich ogromne wyzwanie organizacyjne. Jednym z najtrudniejszych zadań będzie ochrona Stadionu Narodowego.

Sprawdzanie obiektów sportowych jest dokonywane przed każdym meczem, ale tym razem będzie miało wyjątkowy charakter – zaznacza M. Madziński. Grupy antyterrorystów od dawna ćwiczą w metrze, w hotelach mających gościć drużyny sportowe, na Stadionie Narodowym oraz na obiektach, gdzie ewentualnie będą bazy pobytowe. Muszą poznać te wszystkie obiekty „od podszewki”.

Policja aktywnie uczestniczy w pracach związanych z przygotowanie odpowiedniej infrastruktury Stadionu Narodowego, ponieważ będzie musiała wydać opinię dla tej inwestycji. Wymaga to bieżącej analizy poszczególnych etapów budowy. Na terenie obiektu przygotowywane jest Centrum Dowodzenia dla Policji. Jednak, jak to już wcześniej zostało określone, to organizator w pełni odpowiada za bezpieczeństwo na murawie i trybunach.

Plan działania

Najważniejsze punkty działań policyjnych związanych z mistrzostwami EURO 2012:

 1. Zabezpieczenie przyjazdu kibiców (lotnisko, dworce kolejowe, drogi dojazdowe, komunikacja miejska).
 2. Zabezpieczenie baz hotelowych kibiców, akademików, wyznaczonych parkingów.
 3. Zapewnienie bezpieczeństwa w komunikacji miejskiej, w związku z przemieszczaniem się kibiców po mieście.
 4. Czujność w miejscach atrakcyjnych turystycznie, gdzie mogą kierować się przyjezdni spoza Warszawy.
 5. Zabezpieczenie Stadionu Narodowego i Centralnej Strefy Kibica.
 6. Czujność w miejscach rozrywki: klubach, dyskotekach i restauracjach.
 7.  Zabezpieczenie odjazdu kibiców (lotnisko, dworce kolejowe, drogi dojazdowe, komunikacja miejska).

Zgodnie z założeniami stołeczne lotnisko będzie mogło przyjąć w ciągu godziny do 3 tys. pasażerów. Bezpośrednio na teren lotniska kibice dostaną się specjalnymi pociągami, które będą jeździć z przystanku PKP Stadion.

Napięcie rośnie

Po opracowaniu planu zabezpieczenia podoperacji „Warszawa”, koordynację działań w czasie mistrzostw będzie prowadzić sztab powołany w Komendzie Stołecznej Policji. Sztab całej krajowej operacji, tj. Centrum Operacyjne i Centrum Wymiany Informacji będzie się mieścić w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Każde działanie jest obecnie uszczegóławiane, a całość przedsięwzięcia jest podzielona na odcinki – na przykład stadion. W oparciu o procedury, zadania rozbija się na drobniejsze kierunki działań i powołuje osobę odpowiedzialną. Określa się godziny służby, wyznacza odpowiednią liczbę ludzi do realizacji. Dowódcy poszczególnych zadań opracowują swoje szczegółowe plany.

Takiego zabezpieczenia jeszcze nie było – przyznaje asp. Marcin Madziński. To dla nas największe wyzwanie, bowiem specyfika mistrzostw jest zupełnie inna. W związku z mistrzostwami pojawia się coraz więcej zadań, korespondencji, dokumentów, spotkań, niekończących się konsultacji. Machina nabiera rozpędu.

W przygotowaniach do tej największej operacji policjanci przygotowują się od dawna. Nie tylko w ramach krajowych szkoleń. W ramach specjalnych unijnych projektów obserwowali zagranicznych policjantów w trakcie zabezpieczania meczów. Teraz zdobyte doświadczenia trzeba przenieść na polski grunt i zastosować w praktyce. Trzeba dodać, że zmagania polskich funkcjonariuszy będą wspierać policjanci z krajów, których drużyny będą rozgrywać mecze w Polsce.

Czego można się spodziewać?

Poza masą ludzi i zmianami w ruchu drogowym, trzeba przygotować się na możliwy wzrost drobnych przestępstw kryminalnych, kradzieży, rozbojów i bójek. Obserwując inne kraje można również spodziewać się handlu sfałszowanymi biletami.

Sytuacja będzie na pewno dynamiczna – mówi aspirant M. Madziński. Nie da się wszystkiego przewidzieć, ale trzeba rozpatrzyć wszystkie możliwe warianty. Przygotowywany przez nas plan obejmuje również ekstremalne sytuacje. Muszę dodać, że nad tym dokumentem pracuje cały sztab ludzi, a nie jeden człowiek. Dzięki temu plan obejmuje szerokie spektrum działań.

Mistrzostwa na pewno w znaczący sposób wpłyną na życie mieszkańców Warszawy i okolic. Niezbędna będzie tolerancja dla niestandardowych zachowań kibiców i utrudnień drogowych. Dla policjantów, to również ciężki okres

Przyda się na pewno cierpliwość i profesjonalizm. Działania Policji zostaną poddane ocenie, a na ten obraz będzie miał wpływ każdy pojedynczy funkcjonariusz. Trzeba o tym pamiętać, aby nasz wspólny wysiłek nie został zniweczony przez jakiś drobny incydent. Wierzę, że nasze działania i doświadczenia sprawdzą się i tym razem – podkreśla aspirant Marcin Madziński.

Elżbieta Sandecka-Pultowicz

Kilka faktów z dokumentu „Zintegrowana Koncepcja Bezpieczeństwa
UEFA EURO 2012”
Warszawa, 20 stycznia 2011 r.

 • Mistrzostwa Europy w piłce nożnej są trzecią pod względem wielkości imprezą sportową na świecie. Na mecze rozgrywane na terenie Polski (w sumie 16) sprzedanych zostanie około 600 000 biletów, jednak ogólna liczba kibiców, którzy przybędą do Polski, znacznie przekroczy tę wartość.
 • Miasto Warszawa zajmuje powierzchnię 517 km2. Liczy ponad 1 700 000 mieszkańców, ale dziennie w Warszawie przebywa około 3 500 000 osób. Stadion Narodowy może pomieścić 55 000 kibiców, a szacowana liczba pasjonatów piłki nożnej w Strefach Kibiców może sięgnąć 100 000.
 • W roku 2012 według szacunków Polskich Linii Lotniczych LOT przepustowość lotniska w Warszawie ma wzrosnąć o około 30%, a liczba operacji lotniczych do 50 na godzinę.
 • Dla kibiców nie posiadających biletów wstępu na Stadion Narodowy zorganizowane zostanie centralne miejsce publicznego oglądania meczów na terenie wokół Pałacu Kultury i Nauki ograniczonym ulicami: Marszałkowską, Świętokrzyską, Emilii Plater, Al. Jerozolimskimi o powierzchni około 240 000 m2.
 • W ramach przygotowań do mistrzostw w Warszawie wskazano także 3 dodatkowe lokalizacje, w których podmioty komercyjne będą mogły organizować strefy kibiców. Są to: teren przy Al. Waszyngtona za Parkiem Skaryszewskim, Park Agrykola i Pole Mokotowskie.
 • Na potrzeby UEFA EURO 2012TM w Warszawie pracować będzie około 1 000  – 1 500 wolontariuszy. Zakłada się, że z grupy tej, 600 osób zajmować się będzie obsługą Stadionu Narodowego i gości UEFA, a pozostałe 900 osób tworzyć będzie serwis miejski.

Łatwiej lekko pisać, niż lekko przejść przez życie, ale razem jest znacznie łatwiej. Zapraszam więc do wspólnej podróży przez codzienność. Znajdziecie tu chwilę wytchnienia, dużą dawkę optymizmu i wiele inspiracji. Pokazuję jak wielką moc ma siła pozytywnego myślenia, a także jak dostrzegać efekty uboczne trudnych decyzji i niesprzyjających zdarzeń.

Leave a Reply