Bezpieczeństwo

W drodze za kratki

Każdego dnia stołeczni funkcjonariusze Wydziału Konwojowego KSP dokonują około 200 konwojów i doprowadzeń. Coraz większa liczba procesów sądowych przyciągających uwagę mediów wymaga od policjantów dodatkowych zabezpieczeń.

Stołeczny garnizon po śląskim, zajmuje drugie miejsce pod względem liczby przekonwojowanych osób pozbawionych wolności. Tylko w ciągu 2010 roku na zarządzenie sądów i prokuratur nasi policjanci przekonwojowali ponad 33 tysiące osób pozbawionych wolności (na Śląsku blisko 37 tysięcy). Jednakże obserwując liczbę policjantów biorących udział w konwojach łatwo zauważyć, że tzw. obciążenie jest dużo większe w Warszawie. Biorąc po uwagę ubiegły rok, w konwojach wzięło udział 32.224 policjantów, podczas gdy na Śląsku było ich 48.448. W stołecznym Wydziale Konwojowym jest 303 etaty, ale licząc 21 wakatów oraz 19 osób odbywających szkolenia, stan faktyczny zamyka się liczbą 263 funkcjonariuszy.

Logistyka procesu

Specyfika Warszawy wpływa na charakter naszej służby – mówi Naczelnik Wydziału Konwojowego KSP podinsp. Krzysztof Naszkiewicz. Ogrom spraw realizowanych szczególnie przez Sądy Okręgowe w Warszawie to procesy wieloosobowe, niejednokrotnie zorganizowanych grup przestępczych o charakterze zbrojnym, gdzie stosowane są szczególne środki ostrożności, w tym izolacje oskarżonych od współsprawców i osób postronnych. Właściwe zabezpieczenie tych procesów wymaga angażowania dodatkowej liczby policjantów celem dokonywania wyłączeń ciągów komunikacyjnych, sprawdzeń pirotechnicznych i innych działań mających na celu ochronę życia i zdrowia uczestników procesów, w tym niejednokrotnie świadków koronnych.

Funkcjonariusze Wydziału Konwojowego wykonują dziennie średnio 200 konwojów i doprowadzeń, wśród których zdecydowana większość (około 120) to konwoje do szesnastu placówek sądowych i dziesięciu prokuratorskich usytuowanych na terenie Warszawy. Ponadto uwzględnić należy również codzienne doprowadzenia na badania do specjalistycznych przychodni lekarskich, transport osadzonych między aresztami oraz na czynności do jednostek Policji (m.in. CBŚ, WTKiZ).

Pod czujną obserwacją

W ostatnim czasie notowany jest zdecydowany wzrost procesów, którym przyglądają się media, co powoduje utrudnienia we właściwym zabezpieczeniu procesów.

Charakter tych zadań wymaga od policjantów dużego doświadczenia i profesjonalizmu w trakcie służby – mówi podinsp. K. Naszkiewicz. Cechą niezbędną jest wyjątkowa czujność na zachowanie osoby konwojowanej, aby nie dopuścić do ucieczki. Tego rodzaju zdarzenia kwalifikowane są jako nadzwyczajne i z satysfakcją chciałbym podkreślić, że od dwóch lat nie odnotowaliśmy ich w garnizonie stołecznym.

Liczba niezbędnych do realizacji konwojów przekracza możliwości kadrowe wydziału. Do pomocy kierowani są wówczas funkcjonariusze innych jednostek i komórek organizacyjnych, przy czym policjanci Wydziału Konwojowego KSP realizują te o największym zagrożeniu.

Udzielane wsparcie pozwala nam wywiązać się z obowiązków, ale wiąże się to z dużą rotacją policjantów. Ułożenie grafiku jest dość skomplikowaną operacją, ale pomaga nam w tym doświadczenie. Przy ustalaniu służb musimy również brać pod uwagę nadpracowane dni wolne, których odbiór przy tak stresującej służbie jest w pełni zasłużony – dodaje naczelnik K. Naszkiewicz.

Właściwą realizację zadań przez policjantów Wydziału Konwojowego na bieżąco śledzą krajowe i międzynarodowe instytucje zajmujące się ochroną praw człowieka i obywatela.
Niezwykle istotnym – mówi podinspektor Krzysztof Naszkiewicz – oprócz koordynacji w formowaniu poszczególnych konwojów oraz zabezpieczeniu prowadzonych czynności w obiektach wymiaru sprawiedliwości, jest zapewnienie właściwego nadzoru nad osobami umieszczanymi w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób konwojowanych. Szczególną uwagę przypisuje się szeroko rozumianym „Prawom człowieka”, gdzie między innymi do naszych obowiązków należy konwojowanie osób zapewniając izolacje, np. mężczyzn od kobiet, nieletnich od dorosłych, a także izolacje procesowe i osób agresywnych.

Na drodze i w powietrzu

Poza doprowadzeniami osób z Pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych do jednostek penitencjarnych oraz na wniosek sądów i prokuratur, raz w tygodniu są realizowane tzw. konwoje etapowe (do Piotrkowa Trybunalskiego, gdzie dalszy konwój prowadzą inne jednostki).

–  Ponadto przez pierwszych pięć miesięcy 2011 roku konwojowaliśmy 585 osób na podstawie ENA lub ekstradycji (odbiór z Okęcia) oraz dowiezionych do Portu Lotniczego – mówi Naczelnik K. Naszkiewicz. Ponadto jako nieliczny wydział w kraju na podstawie porozumień podpisanych przez Komendę Główną Policji prowadzimy pilotaże i konwoje wartościowe na rzecz m.in. Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych oraz Narodowego Banku Polskiego.

W każdym przypadku niezbędna jest spostrzegawczość, uwaga oraz dobranie właściwej taktyki. Praca Wydziału Konwojowego KSP, pomimo różnorodności zadań, obciążeń i zaostrzonych wymogów przebiega bez zastrzeżeń.

Elżbieta Sandecka-Pultowicz

Łatwiej lekko pisać, niż lekko przejść przez życie, ale razem jest znacznie łatwiej. Zapraszam więc do wspólnej podróży przez codzienność. Znajdziecie tu chwilę wytchnienia, dużą dawkę optymizmu i wiele inspiracji. Pokazuję jak wielką moc ma siła pozytywnego myślenia, a także jak dostrzegać efekty uboczne trudnych decyzji i niesprzyjających zdarzeń.

Leave a Reply